Vegetačné zelené strechy v urbanizovanom prostredí

Vegetačné strechy sú ďalšou alternatívou prínosu zelene silne zastavaných areálov. Zelená strecha budovy je taká, ktorá je čiastočne alebo úplne pokrytá vhodnou vegetáciou a pestovateľského substrátu, položenom na hydroizolačnej membráne. Takýto typ zelene slúži viacerým účelom, ako je napríklad absorpcia dažďovej vody, poskytuje izoláciu a  pomáha znižovať mestskú teplotu vzduchu.

zelené, travnaté střechy - urbanizace
Zdroj: parsons.edu, Chicago city hall

Existujú dva typy zelených striech: intenzívne vegetačné strechy, ktoré môžu podporovať širšiu paletu použitia rastlín, ale sú ťažšie a vyžadujú väčšiu údržbu a extenzívne vegetačné strechy, na ktoré sa vzťahuje tenšia vrstva vegetácie a sú ľahšie než intenzívne zelené strechy.

Výhody zelených striech:

Kvalita ovzdušia

Rozsiahla výsadba v mestách je v súčasnosti uznávaná metóda, ako prostriedok na zlepšenie kvality ovzdušia.  Zelené strechy prispievajú k zníženiu množstva znečisťujúcich častíc v ovzduší.

Biodiverzita

Zelené strechy  poskytujú väčší benefit biodiverzity, čiže rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov, v porovnaní s  tradičným zastrešovaním. V praxi to znamená stabilný ekologický prvok, harmonizujúci urbanizované prostredie. Podľa švajčiarskeho výskumu Detailed research into biodiversity and green roofs (Podrobný výskum biodiverzity zelených striech) bol takýto typ zazeleňovania uznaný ako dôležitý pre množstvo vzácnych druhov chrobákov a pavúkov.

Harmonizácia urbanizovanej krajiny nám pomáha udržať lepší kontakt s prírodou, psychohygienu a regeneráciu.

Úspory energie zlepšenie tepelnej výkonnosti

Zelené strechy zabezpečujú  izoláciu striech na  budovách. Pôsobia nielen ako izolačná bariéra, ale kombinácia rastlinných procesov [fotosyntéza a evapotranspirácia] a pôdne procesy, ktoré znižujú množstvo slnečného žiarenia, čo vedie k nižším teplotám pod povrchom strechy. Ako príklad z praxe môžeme uviesť Výskum Nottingham Trent University: Ak je priemerná denná teplota 18.4°C, teplota pod membránou bežných striech je 32°C. Teplota pod membránou zelených striech je 17.1°C.

Zelený priestor

English Nature zverejnil výskum:  dostupnosť prírodne zelenej plochy by nemala byť vzdialená viac ako 300 metrov od urbanizovaných miest, aby sa uspokojili potreby obyvateľstva v súvislosti s kontaktom s prírodou. Dôkazy tvrdia, že pravidelné a priame kontakty s prírodné zelenými plochami (a prvky prírodného sveta: ako je vtáčí spev a sezónne zmeny farieb), je dobré pre ľudské zdravie a výborný zdroj energie.

Vizuálny a fyzický kontakt s prírodnou zeleňou poskytuje ľuďom rad výhod.

Zvuková izolácia

Kombinácia vrstiev rastlín a pôdy v zelených strešných systémoch,  môže pôsobiť ako zvuková izolačná bariéra. Zvukové vlny sú absorbované, odrážané alebo odklonené. Pestovateľský substrát má tendenciu blokovať  frekvencie zvuku.

Autor: