Dotace na zateplení bytových domů v roce 2016

Finanční investice do zateplení domu jsou poměrně vysoké a na návratnost se čeká minimálně deset let.

1142-1503301861

Pokud si zažádáte o státní dotaci, je možné ušetřit až polovinu nákladů. Tak proč toho nevyužít. Přinášíme vám informace o tom kde můžete žádat, na co a o jak vekou částku.

Jaké dotace můžete využít

Pokud jste se rozhodli pro rekonstrukci domu, prvním krokem je mít vyřešené finance. Celková rekonstrukce bytových domů nebo jen samotné zateplení bytových domů jsou výrazné finanční investice. nemusí to taky být pokud zažádáte o dotaci nebo se nezapojíte následujících programů.

 • Nová Zelená Úsporám
 • IROP

Integrovaný regionální operační program

V rámci IROP byla vyhlášená Výzva č. 16 Energetické úspory v bytových domech. Hlavním úkolem je zkvalitnit podmínky života pro obyvatele regionů. Jedná se především o využívání energie z obnovitelných zdrojů v oblasti bydlení a snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.

Co je bráno jako bytový dům

Jednou z podmínek úspěšného získání dotace je být bytový dům. Za bytový dům se považuje stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytů. V bytech musí být víc jak polovina podlahové plochy odpovídající požadavkům na trvalé bydlení a plocha je k tomu určena.

Kdo může požádat

další podmínkou pro úspěšné získání podpory, je splňovat podmínky o žadateli. Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci bytových domů a společenství jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.

Na co se může žádat

Jednotlivé aktivity je možné kombinovat a zvýšit tak celkovou efektivnost.

 • zateplení obvodových konstrukcí
 • výměnu oken a dveří
 • výměna zdroje tepla
 • výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • instalace systémů pro získání energie

Výzva č. 16 v číslech

 • podávání žádostí zahájeno: 18. prosince 2015
 • podávání žádostí ukončeno: 30. listopadu 2016
 • dokončení realizace projektů: 30. září 2018
 • výše dotace 25 – 32 % z tzv. způsobilých výdajů
 • rozmezí tzv. způsobilých výdajů musí být 300 000 – 90 mil. Kč

Nová zelená Úsporám

V současné době v rámci Nové zelené Úsporám probíhá 2. výzva k podání žádostí o podporu. Podpora se vztahuje na oblasti snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů a a ne efektivní využití zdrojů energie. V rámci první oblasti je tak možné získat podporu na zateplení obálky budovy a také na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru.

Kdo může o podporu žádat

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek
 • bytová družstva
 • města a obce
 • právnické osoby

Jak podat žádost o podporu?

Žádost o poskytnutí podpory se podává pouze elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti. Ten je dostupný na webových stránkách programu.

 1. výzva pro bytové domy v číslech
 • podání žádostí zahájeno: 15. března 2016
 • ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021
 • alokace finančních prostředků: podle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek
 • celkový výše podpory max. 30 % z řádně doložených způsobilých výdajů (oblast A nebo kombinace A a C
 • celková výše podporu max. 25 % (oblast C)
 • jeden bytový dům = 1 žádost

Za informace děkujeme společnosti morez stavební s.r.o. – zateplování domů Plzeň.

Autor: